Vragen en antwoorden- Financiën 

Hoe zit het met de financiën als er een AZC komt?

Het COA huurt de terreinen van de eigenaar, mogelijk de gemeente, en betaalt hiervoor huur. Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding voor de voorbereidingskosten voor vestiging van een AZC. De gemeente ontvangt een vergoeding gerelateerd aan het aantal opgevangen asielzoekers, plus een vergoeding voor kosten van maatschappelijke begeleiding en eventueel onderwijs. In principe zijn de vergoedingen en kosten in evenwicht. De bouw en de exploitatie van het AZC gebeurt op kosten van het COA. 

Kan ik bij de komst van het AZC een claim indienen voor planschade?

Het staat een ieder vrij om een claim voor planschade in te dienen, indien men van mening is dat er sprake is van een waardevermindering van onroerend goed door wijziging van een bestemmingsplan. Een claim zal volgens de geldende wettelijke regels worden behandeld. Er is echter alleen sprake van planschade indien een onroerend goed aantoonbaar minder waard wordt doordat de bestemming is gewijzigd. Voor het oprichten van een tijdelijk AZC hoeft en zal het bestemmingsplan niet te worden aangepast.

Hoeveel huur gaat het COA betalen? Is dit marktconform?

COA en gemeente sluiten een aparte huurovereenkomst. De hoogte van de huur is nog niet bekend; uitgangspunt is dat de komst van het AZC kostenneutraal verloopt. De gemeente zal de huuropbrengst benutten voor inpassing van het AZC in de openbare ruimte. Als er geld overblijft, wordt dit benut voor integratieactiviteiten.