Vragen en antwoorden- Huisvesting

Heeft de gemeente Waalre een doortimmerd plan voor de huisvesting van vluchtelingen/statushouders op basis van gedegen onderzoek?

De Commissaris van de Koning heeft alle gemeenten in Brabant gevraagd in regionaal verband vastgoed en locaties ter beschikking te stellen voor de opvang van vluchtelingen. Het college van Waalre heeft als inzet hieraan mee te werken, omdat de nood hoog is en het niet wil en kan wegkijken. Om aan de vraag van de provincie te voldoen, is onderzocht hoe dit zou kunnen. Er is allereerst gekeken of extra opvang van statushouders (boven op onze reguliere taakstelling) een alternatief zou kunnen zijn voor de opvang van asielzoekers. Diverse opties zijn hierbij onderzocht, maar de conclusie was dat dit geen haalbaar alternatief is. Dat betekent dat de opvang van asielzoekers voor Waalre de enige manier is om aan de opgave te voldoen. Vervolgens is onderzocht of er op dit moment vastgoed in de gemeente Waalre is dat geschikt zou zijn voor de opvang van grotere aantallen asielzoekers. Dit blijkt niet het geval. Daarmee is de enige optie het aanbieden van een geschikt terrein aan het COA. De uiteindelijke huisvesting van de vluchtelingen is vervolgens de verantwoordelijkheid van het COA. Het COA heeft hiermee jarenlange ervaring (vanaf 1993). Het COA voert zijn taken uit in opdracht van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De veiligheid en leefbaarheid van alle betrokkenen staan daarbij steeds centraal. Mocht er een AZC in Waalre komen, dan zal de gemeente zo spoedig mogelijk met een plan komen (in samenspraak met het COA) hoe de integratie zo goed mogelijk vorm te geven. Waar mogelijk willen we hierbij de kennis, kunde en ervaringen van de Waalrese gemeenschap inzetten.

Wie neemt in de gemeente de initiatieven voor de huisvesting van vluchtelingen/statushouders? Marktpartijen of de gemeente?

Tot op heden heeft de gemeente Waalre de initiatieven genomen, overigens in heel nauw contact met de woningbouwcorporaties. De gemeente heeft met marktpartijen gesproken, maar die zien tot op heden geen mogelijkheden om opvang voor vluchtelingen te realiseren in hun vastgoed of op hun terreinen. De gemeente staat open voor initiatieven van marktpartijen. 

Wat doen de corporaties om statushouders te huisvesten? En wat kunnen zij doen om een AZC te realiseren?

De woningcorporaties en de gemeente werken nauw samen om de statushouders te huisvesten. In 2015 is er vanwege de verhoogde taakstelling een bestuurlijke taskforce gevormd om alle mogelijkheden in beeld te krijgen en te beoordelen. Naast het inzetten van vrijkomende huurwoningen zijn en worden ook andere mogelijkheden onderzocht, zoals plaatsing van tijdelijke woonunits, aankoop en verbouw van gebouwen etc. De corporaties hebben geen rol in het realiseren van een AZC, dit is de taak van de COA.

Welke mogelijkheden heeft de gemeente om dwang uit te oefenen op particulieren/ondernemers/corporaties om een terrein/vastgoed beschikbaar te stellen voor een AZC of statushouders?

De gemeente kan anderen niet dwingen om een terrein of vastgoed beschikbaar te stellen voor een AZC of huisvesting voor statushouders.

Kan vastgoed Den Hof of het te slopen deel van 't Hazzo gebruikt worden om een AZC in te vestigen?

Op Den Hof is er weliswaar leegstand in enkele (winkel)panden, maar er is geen groter geheel waar eventueel een AZC in gehuisvest kan worden. Een deel van ’t Hazzo wordt gesloopt ná oplevering van het nieuwe multifunctionele gemeentehuis. Dit is nu gepland in maart 2018 en tot die tijd zijn de zalen van ’t Hazzo normaal in gebruik bij de verenigingen. Een AZC zou op korte termijn gerealiseerd moeten worden en dus niet pas in het voorjaar van 2018.

Waarom zijn er maar drie van de oorspronkelijke tien terreinen overgebleven om nader te onderzoeken?

De gemeente heeft voor een eerste inventarisatie een lijst van tien mogelijke terreinen opgesteld. Daarvan zijn er vijf afgevallen omdat ze niet voldoen aan de eis (van het COA) van minimaal 2 hectare. Een zesde terrein is afgevallen omdat het in bezit is van meerdere particuliere eigenaren. Een zevende terrein is afgevallen omdat het te ver van alle voorzieningen af ligt. Uiteindelijk bleven er drie terreinen over, die het COA nader heeft onderzocht op haalbaarheid. De locatie honkbalveld (sportpark Waalre) heeft de voorkeur van het COA, waar het college zich in kan vinden. Hiermee vallen de twee alternatieven in uitbreidingsgebied Waalre-noord (ten zuiden van de Heistraat) af. Aan de hand van criteria van het COA is een objectieve afweging gemaakt en zijn er twee belangrijke argumenten die leiden tot de voorkeurslocatie honkbalveld, aldus het COA. Het belangrijkste argument is de bestaande infrastructuur op/bij het honkbalveld, zoals de aanwezigheid van wegen, verlichting, kabels en leidingen. Daardoor is een AZC op dit terrein aanzienlijk sneller, eenvoudiger en daarmee ook goedkoper te realiseren dan op de andere locaties. Bovendien ligt de locatie honkbalveld dichter bij voorzieningen als winkels, basisschool en openbaar vervoer, wat ten goede komt aan de integratie van de bewoners van het AZC.
Op de overige argumenten scoren de drie locaties ongeveer gelijk. Daarbij gaat het om voldoende ruimte, huurkosten, mogelijke geluidsoverlast door bedrijven in de buurt, verkeerssituatie, gemeentelijk eigendom en beschikbaarheidsduur.

Wat houdt het beleidsplan regio sociale woningbouw 800+ in en waar kunnen we dat terugvinden?

Dit is een verwijzing naar het ‘Actieplan Statushouders 2016-2017’ waarin de gemeenten en woningcorporaties in het Stedelijk Gebied Eindhoven samen met het COA afspreken om gezamenlijk de verhoogde taakstelling tot het huisvesten van statushouders op te pakken. In het Actieplan is globaal berekend dat er elke jaar ongeveer 400 woningen extra nodig zijn om de taakstelling waar te maken. Dit kan door nieuwbouw, maar ook door andere maatregelen zoals een andere benutting van de woningen (kamerverhuur). De woningcorporaties zullen inzichtelijk maken hoe, waar en onder welke voorwaarden deze toevoeging zou kunnen plaatsvinden.
Het Actieplan is terug te vinden via http://www.waalre.nl/nieuws/2016/02/29/stedelijkgebied-eindhoven-huisvest-samen-statushouders.

Bouwgrond Waalre-Noord, wanneer bouwen?

De terreinen in Waalre-Noord, die in beeld zijn voor een AZC, worden niet op korte termijn ontwikkeld voor woningbouw. Deze weilanden staan niet op het woningbouwprogramma voor de komende vijf jaar. Gronden in de omgeving van deze terreinen zijn nu wel in ontwikkeling en zullen gewoon volgens planning worden gerealiseerd.

Wat zijn concrete plannen voor statushouders?

De gemeente en woningcorporaties bekijken steeds gezamenlijk de mogelijkheden om huisvesting voor statushouders te realiseren. Allereerst wordt bij elke vrijkomende sociale huurwoning bekeken of deze geschikt is voor statushouders. Zo zijn er de afgelopen maanden ook statushouders gehuisvest. De corporaties zijn daarnaast in gesprek met enkele vastgoedeigenaren om in geschikte panden appartementen voor onder meer deze doelgroep te realiseren. De gemeente heeft het pand Raadhuisstraat 22 in Aalst beschikbaar gesteld voor huisvesting van vier alleenstaande statushouders. Dit pand wordt thans hiervoor geschikt gemaakt. Tenslotte heeft woningcorporaties ‘Thuis een verzoek ingediend om bij een boerderij Frederik Hendrikstraat 2 in Ekenrooi een tiental tijdelijke woonunits te plaatsen. Deze procedure loopt.

Waarom vraagt de gemeente Waalre aan de klankbordgroep om te komen met een professioneel en goed onderbouwd plan als alternatief voor het eerder genoemde experiment in de Rooische Hoeve? Is dat niet wat de gemeente zelf eerst moet doen?

Om tot een goede belangenafweging te komen en om zorgen uit de buurt te horen - en waar mogelijk rekening mee te houden - is een klankbordgroep opgericht. De opdracht van de klankbordgroep is om te adviseren op welke manier en onder welke voorwaarden/ garanties vijf ex-gedetineerden in de boerderij en maximaal tien statushouders op het naastgelegen weiland opgevangen kunnen worden óf welk goed onderbouwd en gemotiveerd alternatief de klankbordgroep adviseert. Daarbij is de huisvesting van maximaal vijftien urgent woningzoekenden en bijbehorende voorwaarden en garanties op de genoemde locatie leidend.

Komt bij de komst van een AZC in Waalre de huisvesting van statushouders in de Rooische Hoeve te vervallen?

Dit is een afzonderlijk traject, waar het college van burgemeester en wethouders nog een besluit over neemt.

Waarom wordt er ten behoeve van de huisvesting van statushouders geen gebruik gemaakt van de Leegstandswet?

In theorie biedt de Leegstandswet mogelijkheden aan de gemeente om bij langdurige en continue leegstand van een pand een gebruiker aan te dragen. Dit is echter een zeer moeizaam en langdurig traject, dat in dit verband, voor de nabije toekomst, geen oplossing biedt.

Is er al duidelijkheid over de bebouwing?

De wijze waarop het AZC zal worden gebouwd is nog niet bekend. We vinden de kwaliteit en uitstraling belangrijk en zullen daar dus ook eisen aan stellen.

Komt er een hek om het AZC-terrein te staan?

De inrichting van het AZC is nog niet bekend. De verwachting is wel dat er, zoals op ieder terrein, een erfafscheiding zal worden geplaatst.