Vragen en antwoorden- Verplichting aantal vluchtelingen 

Welke aantallen vluchtelingen zijn we verplicht op te nemen? 

Er zijn in Nederland in 2016 93.000 plaatsen nodig. Dit betekent voor Brabant 14.000 plaatsen. Dat zijn er 7.200 extra ten opzichte van de voorlaatste prognose. Voor de verdeling per regio betekent dit dat de regio Brainport waar Waalre toe behoort 1.060 extra plaatsen moet realiseren. Naar rato van het aantal inwoners zou dit 67 vluchtelingen voor Waalre betekenen. Nu kan het COA voor 67 asielzoekers geen huisvesting bouwen/inrichten en dus zal er met grotere eenheden gerekend moeten worden. 
Naast de asielzoekers hebben we als Waalre een quotum statushouders dat we moeten huisvesten. Dat is in 2016 een aantal van 44. De ene gemeente heeft geen mogelijkheden voor een AZC, de andere gemeente heeft geen mogelijkheden voor de huisvesting van extra statushouders. De mogelijkheid om niets te doen en te betalen is voor het college van Waalre geen optie. Dat zou een theoretische mogelijkheid zijn als het aanbod heel groot was. Er is een nijpend tekort. Iedereen moet doen wat mogelijk is. Om toch aan de gezamenlijke opgaven te kunnen voldoen, is uitruil tussen asielzoekers (AZC) en extra statushouders wel mogelijk. Deze afspraken zullen in de regio gemaakt worden. Uitgangspunt is dat iedere gemeente zijn aandeel levert.