Overzicht besluitvorming t/m mei 2016

Geplaatst op dinsdag 31 mei 2016

Op 12 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het aanbod aan de regio Brainport gedaan om in Waalre een asielzoekerscentrum (AZC) voor 300 mensen te vestigen. Met daarbij de afspraak dat de andere gemeenten in de regio dan de Waalrese verplichting overnemen om woonruimte te bieden aan statushouders. Dit zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning, die recht hebben op een woning. De komende weken krijgen we meer duidelijkheid of er wel/niet een AZC komt. Hier een overzicht van de besluitvorming tot nu toe.

Oktober 2015

Commissaris van de Koning Van de Donk organiseert een overleg voor alle Brabantse burgemeesters, veiligheidsregio’s en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Onderwerp is de provinciale opgave om in 2016 aan 14.000 vluchtelingen opvang te bieden. Dit staat volledig los van de verplichting voor gemeenten om huisvesting aan statushouders aan te bieden. Van die 14.000 plekken moeten er op 1 juni 2016 6.800 zijn gerealiseerd. Dat betekent dat er in de tweede helft van dit jaar nog 7.200 plaatsen binnen de provincie Noord-Brabant gerealiseerd moeten worden. Als er te weinig opvang komt, dan zullen gemeenten terug moeten vallen op crisisnoodopvang, waarbij vluchtelingen maximaal 72 uur op een locatie (vaak een sporthal) blijven en dan weer door moeten naar een andere plek. Zowel voor gemeenten als voor de asielzoekers is dit erg belastend, niet doelmatig en dus niet wenselijk.
De Commissaris van de Koning vraagt de Brabantse gemeenten om een inventarisatie te maken van locaties en terreinen die wellicht geschikt zijn om vluchtelingen op te vangen.

November 2015 – maart 2016

De gemeente Waalre maakt een lijst op met negen mogelijke locaties (terreinen), verspreid over de hele gemeente. Daarvan vallen er vijf af omdat ze niet aan de eis (van het COA) van minimaal 2 hectare voldoen. Een zesde terrein valt af omdat het in bezit is van meerdere particuliere eigenaren. Een zevende terrein valt af omdat het te ver van alle voorzieningen af ligt. Uiteindelijk blijven er drie terreinen over, die het COA nader onderzoekt op haalbaarheid. Het gaat om het voormalige honkbalveld (sportpark Waalre) en twee weilanden in uitbreidingsgebied Waalre-noord (ten zuiden van de Heistraat).

Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor huisvesting van (extra) statushouders: in sociale huurwoningen, tijdelijke woonunits, door middel van woningsplitsing (kamerverhuur) of in leegstaand vastgoed (kantoren, winkels). Uit dit onderzoek blijkt dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om minimaal het verplichte aantal van 44 statushouders (2016) en minstens zoveel in volgende jaren op te vangen. Waalre heeft relatief weinig sociale huurwoningen, die verdeeld worden over starters en urgent woningzoekenden, waaronder statushouders. Als alle sociale huurwoningen naar statushouders gaan, is er geen plek voor starters en andere urgent woningzoekenden, wat niet gewenst is. Nieuwbouw kost op dit moment te veel tijd. Uit gesprekken met een aantal vastgoedeigenaren blijkt dat het – om verschillende redenen – nauwelijks mogelijk is om kantoren of winkels om te bouwen tot woningen. Woonunits plaatsen is lastig omdat het om tientallen units per jaar gaat en draagvlak in de omgeving ook hier een knelpunt vormt.

Op basis hiervan komt het college van burgemeester en wethouders in maart tot de conclusie dat het beste alternatief voor Waalre is om een terrein voor een AZC aan te bieden voor het regioplan. Met daarbij de afspraak dat de andere zes gemeenten de huisvesting voor de statushouders van Waalre overnemen.

10 maart 2016

De Commissaris van de Koning organiseert een tweede bijeenkomst voor de Brabantse burgemeesters om tot een Brabantse aanpak te komen. Daarbij wordt duidelijk dat de schaal van de voorzieningen een belangrijk aandachtspunt is, dat de gemeenten het ook belangrijk vinden om snel aan de slag te gaan met integratie en werk voor asielzoekers en dat zij versneld (extra) statushouders willen huisvesten om plaats te maken voor nieuwe asielzoekers in AZC’s.

31 maart 2016

Alle Brabantse gemeenten ontvangen een brief van de Commissaris van de Koning met de verplichting om per regio een vastgesteld aantal asielzoekers op te vangen. Op 15 mei 2016 moet hiervoor een plan bij de Provincie zijn ingediend. Voor de regio Brainport (Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Waalre) gaat het om huisvesting voor 1.060 extra vluchtelingen en 974 statushouders. Elke gemeente moet hieraan bijdragen: in de vorm van een AZC of extra huisvesting voor statushouders. Omgerekend naar aantal inwoners betekent dit voor Waalre een optelsom van 67 asielzoekers en 44 statushouders in 2016, en waarschijnlijk jaarlijks 50 (of meer) statushouders in de komende jaren.

Het college van B&W informeert de gemeenteraad over het voornemen om een AZC te realiseren. Dit gebeurt tijdens een raadsinformatieavond, waarbij 75 inwoners, raadsleden en andere betrokkenen aanwezig zijn. Doel van deze avond is dat de gemeenteraad zich een beeld vormt over dit thema. Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen aan gesprekstafels hun mening, zorgen en kansen benoemen. Een overzicht van alle reacties.
Tijdens deze avond is ook het besluitvormingsproces benoemd. Dit houdt in dat het college beslist over de mogelijke vestiging van een AZC in Waalre. Het college doet dit pas nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen heeft kunnen uiten. Ook de vraag of er een geschikte locatie is moet nog worden beantwoord. Verder is de afstemming binnen de regio van invloed op het besluit van het college.

6 april 2016

Namens het college verschijnt er een brief aan de inwoners van Waalre in huis-aan-huis blad De Schakel en op de website, met daarin de informatie die op 31 maart aan de raad is gepresenteerd.

10 mei 2016

Het college van B&W neemt het voorgenomen besluit om de komst van een AZC voor maximaal 300 mensen op het voormalige honkbalveld (sportpark Waalre) aan te bieden aan de regio Brainport, voor een periode van vijf jaar, met een eventuele verlenging van vijf jaar als de noodzaak er tegen die tijd nog is. Als er in Waalre een AZC komt, dan nemen de andere gemeenten in de regio Brainport de Waalrese verplichting over om huisvesting te bieden aan statushouders. Het belangrijkste argument om te kiezen voor de locatie honkbalveld, is de bestaande infrastructuur (wegen, verlichting, kabels en leidingen). Daardoor is een AZC op dit terrein aanzienlijk sneller, eenvoudiger en daarmee ook goedkoper te realiseren dan op de andere locaties. Bovendien ligt de locatie honkbalveld dichter bij voorzieningen als winkels, basisschool en openbaar vervoer, wat ten goede komt aan de integratie van de bewoners van het AZC.
Op de overige argumenten scoren de drie locaties ongeveer gelijk. Daarbij gaat het om voldoende ruimte, huurkosten, mogelijke geluidsoverlast door bedrijven in de buurt, verkeerssituatie, gemeentelijk eigendom en beschikbaarheidsduur.

Op dinsdagmiddag en woensdag 10/11 mei wordt er in Waalre-dorp huis-aan-huis een informatiebrief verspreid met daarin het voorgenomen besluit van het college.

12 mei 2016

Op 12 mei 2016 is er een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. Doel hiervan is dat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen meegeeft aan het college van B&W. Vijf inwoners maken van de gelegenheid gebruik om in te spreken; 150 inwoners zijn aanwezig als toehoorder. Aan het eind van de avond blijkt dat de gemeenteraad overwegend positief is over de mogelijke komst van een AZC. De raad pleit voor goede communicatie, transparantie en draagvlak onder de inwoners bij de verdere uitwerking van de plannen. Daarnaast vraagt de raad aandacht voor aspecten als veiligheid, onderwijs, integratie, doorstroming binnen de regio en werkgelegenheid voor de Waalrese bevolking. U kunt de wensen en bedenkingen beluisteren die de fracties hebben uitgesproken tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst.

De wensen en bedenkingen van de gemeenteraad zijn voor het college geen aanleiding om het voorgenomen besluit te wijzigen. Het college zet dan ook het voorgenomen besluit om in een definitief besluit.

13 mei 2016

Het college dient het aanbod om een AZC in Waalre te vestigen, in bij de regio Brainport. De regio dient vervolgens het regionale plan in bij de Provincie, die samen met het COA alle plannen inventariseert en toetst.

Vervolg

Pas als er een reactie van de Provincie is, kunnen we aangeven of hier een AZC komt. In juni hopen we meer duidelijkheid te hebben. Als duidelijk is dat een AZC in Waalre noodzakelijk is, dan dient het COA een formeel verzoek in bij de gemeente om een AZC te mogen vestigen. De afspraken met het COA worden vervolgens vastgelegd in een bestuursovereenkomst en een huurovereenkomst. Dan ook nodigen we inwoners en maatschappelijke organisaties uit om mee te denken over de verdere uitwerking van de plannen. Het gaat daarbij om onderwerpen als integratie, onderwijs, zorg, werk, inrichting van het terrein, vrijwilligerswerk, leefbaarheid en veiligheid.

Meer nieuws