Op korte termijn geen AZC in Waalre

Geplaatst op maandag 11 juli 2016

De gemeente Waalre is klaar om een AZC-aanvraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan te kunnen. De verwachting is dat die vraag er niet op hele korte termijn komt. Daarmee is een snelle komst van een AZC in Waalre-dorp niet langer reëel.

De vluchtelingenstroom die ons land binnenkomt, is de afgelopen maanden gedaald, maar kan ieder moment weer toenemen. Tegelijkertijd zijn er nog steeds onvoldoende opvangplekken voor langere tijd en gaan verschillende bestaande tijdelijke AZC’s de komende tijd dicht. Daarom moet de regio Brainport nog steeds voldoen aan de eerdere opdracht om opvang voor 1.060 vluchtelingen te realiseren. Aldus de uitkomst van landelijk, provinciaal en regionaal overleg van de afgelopen weken. De provincie geeft aan te blijven werken aan nieuwe opvangmogelijkheden om te voorkomen dat, als de aantallen plotseling weer stijgen, vluchtelingen van sporthal naar sporthal moeten verhuizen.

Noodzaak voor Waalre nog niet zeker

Half mei heeft Waalre het aanbod gedaan aan de regio Brainport om op het voormalige honkbalveld in Waalre-dorp een AZC voor maximaal 300 vluchtelingen te realiseren, voor een periode van vijf jaar met een mogelijke verlenging van vijf jaar. Daarbij is steeds gezegd dat nog moet blijken of een AZC in Waalre een noodzakelijk onderdeel is van het gezamenlijke plan van de regio Brainport. In dit plan staat welke gemeente welk aandeel kan leveren om aan de opdracht van de Commissaris van de Koning te voldoen: met spoed huisvesting voor 1.060 extra vluchtelingen (in AZC’s) en 974 statushouders realiseren. De noodzaak voor de bouw van AZC’s is voor de korte termijn afgenomen, maar blijft voor de langere termijn wel bestaan. Voor Waalre betekent dit dat wordt afgewacht totdat het COA met de aanvraag voor een AZC komt. Pas dan wordt gestart met de procedure voor een omgevingsvergunning, die nodig is voor de bouw van het AZC.

Huisvesting statushouders

Onderdeel van het regionale plan is de onderlinge afspraak dat de andere gemeenten de Waalrese verplichting inzake de huisvesting van statushouders zouden overnemen, mocht hier een AZC komen. Statushouders hebben een (tijdelijke) verblijfsvergunning en daarmee recht op eigen woonruimte. Elke gemeente is verplicht om jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten. Voor Waalre gaat het om 43 statushouders voor dit jaar. Inmiddels hebben zestien mensen woonruimte gekregen. De gemeente heeft onvoldoende sociale huurwoningen beschikbaar om deze mensen te huisvesten en beraadt zich de komende tijd of/hoe aan deze opgave kan worden voldaan.

Bewonersbrief

De inwoners van Waalre-dorp ontvangen hierover woensdag of donderdag een brief van de gemeente (PDF, 56.1 kB).

Meer nieuws